OPŠTE

 Ispravke:

- Sada registrovanje analitika ne izbacuje grešku ako analitika ima & u nazivu.

- Ispravlјena je greška kod preračunavanja pozicije u bilansu uspeha.

 

FINANSIJSKO KNјIGOVODSTVO

 Dorade:

- Prilikom izbora kontnog plana omogućena je pretraga po nazivu.

  

ROBNO – MATERIJALNO KNјIGOVODSTVO (KAL)

 Dorade:

- Dodato je novo opšte podešavanje za upisivanje broja dokumenta u napomenu stavke prilikom preuzimanja.

 

IZVODI I BLAGAJNE

 Ispravke:

- Sada se na štampi važećeg izvoda vidi novo stanje.

- Ispravlјena je greška kod Halcom uvoza izvoda sa regionalnim postavkama na EN-US.

 

Dorade:

- Napravlјen je izvoz virmana za Raiffeisen banku preko paketa naloga.

- U izveštaj Saldo po dokumentima je postavlјen filter sa tipovima dokumenata koji ulaze u izveštaj.

  

OSNOVNA SREDSTVA

 Dorade:

- Dodat je novi izveštaj Pregled novonabavlјenih i otuđenih osnovnih sredstava sa sistemskim postavkama.

  

KADROVSKA EVIDENCIJA

 Dorade:

- U kartici lica se sada automatski preračunava tip radnog vremena.

 

ZARADE I NAKNADE

 Ispravke:

- Ako je lice invalid u preduzeću za osposoblјavanje u PD prijavi se sada označava red sa šifrom 104, a ne i 109.

- Ispravlјena je greška kod PD prijave koja dovodila do toga da se javlјaju crveni redovi kad se formira izmenjena prijava.

- Kod Primanja iz člana 9. Zakona iznad propisanog neoporezivog iznosa u PD prijavu sada oporeziv deo, a ne bruto.

- Promenjen je uplatni račun za zakup pokretnosti.

- Promenjena je funkcionalnost automatskog izbora obračuna koji ulaze u MFP 11 i 12.

- Ispravlјena je greška koja je dovodila do toga da se u PD prijavi pojavi i red sa zaradom (101) i jako malim iznosima ako je lice sa beneficijom ceo mesec na bolovanju.

- Uplatni računi za ličnu zaradu preduzetnika su promenjeni da budu isti kao kod samooporezivanja

 

Dorade:

- Umanjenje zarada u javnom sektoru prilagođeno je novom pravilniku i tumačenju Zakona.