Poreska Uprava je u skladu sa pravilnikom promenila limit za grešku sa 2 na 1 dinar kod PD prijave (sa velikom verovatnoćom da će uskoro biti smanjena na 0,5 dinara). Ovo može da predstavlja problem za predaju PD prijava do kraja meseca a i u nekim slučajevima i kasnije.

Naime, OPJ i OD (i slične) prijave koje se predaju za isplate do kraja meseca zahtevaju da zaokruženje bude na dinar jer se tako predaju. Zato su obračuni kreirani iz našeg programa po definiciji zaokruženi na dinar. PD prijava se predaje u parama (zaokružena na dve decimale).

Nevolja je što se doprinosi izražavaju zbirno (na teret zaposlenog i na teret poslodavca zajedno) pa postoji verovatnoća da se, kada se svaki doprinos zaokruži na dinar što je neophodno zbog OPJ i OD prijava, a i postoji akontacija, greška usled zaokruženja doprinosa bude veća od 1 dinar.

Ukoliko se pojave problemi da kod većeg broja lica postoji problem sa greškom kod IZNOSA POREZA ILI DOPRINOSA (NE i iznosa osnovice doprinosa i poreske osnovice, to je onda neka druga greška) treba uraditi sledeće:

1. Obračun se isplaćuje iz jednog dela DO KRAJA FEBRUARA. 
Teorijski, ovde ne bi trebalo da bude problema sa zaokruživanjem, ali ako se slučajno pojavi treba uraditi sledeće:

- Obračun se postavi sa zaokruženjem od dve decimale i iz njega kreira PD prijava (to će zahtevati da se obračun proglasi važećim ali šta je tu je). Pošalje se PD prijava.

- Obračun se vrati na zaokruženje na dinar (što će da zahteva da se vrati u pripremu) i odatle se kreiraju OPJ i OD prijave, kao i virmani za uplatu.

2. Obračun se isplaćuje iz jednog dela POSLE 1.3.2014

- SVI OBRAČUNI treba da budu zaokruženi na dve decimale. Mi ćemo izbaciti izmene koje će postaviti da je zaokruženje na dve decimale podrazumevano.

3. Isplaćuje se konačni obračun DO KRAJA FEBRUARA, akontacija je isplaćena ranije, zaokružena na ceo broj:

- Konačni se razdvoji od akontacije. Prebaci se na zaokruženje na dve decimale. Sačuva.
– Akontacija se vrati u pripremu. Prebaci se na dve decimale. Sačuva.
– Konačni obračun se poveže sa akontacijom. Kreira se PD prijava. Preda se ista.
– Konačni se razdvoji od akontacije. Prebaci se na zaokruženje na dinar. Sačuva.
– Akontacija se vrati u pripremu. Prebaci se na zaokruženje na dinar. Sačuva.
– Konačni obračun se poveže sa akontacijom. Kreiraju se OPJ i OD prijave.

4. Isplaćuje se konačni obračun POSLE 1.3.2014, akontacija je isplaćena ranije, zaokružena na ceo broj:

- Konačni se razdvoji od akontacije. Prebaci se na zaokruženje na dve decimale. Sačuva.
– Akontacija se vrati u pripremu. Prebaci se na dve decimale. Sačuva.
– Konačni obračun se poveže sa akontacijom. Kreira se PD prijava. Preda se ista.

U ovom slučaju akontacija mora da ostane zaokružena na dve decimale, pa se neće u potpunosti slagati sa predatim OPJ i OD prijavama. Nadamo se da ovo neće predstavljati problem.

5. Radi se akontacija, konačni obračun će biti POSLE 1.3.2014.

- Obračun se postavi sa zaokruženjem od dinar i iz njega kreiraju OPJ i OD prijave.
– Obračun se prebaci na zaokruženje od dve decimale. Kreira se PD prijava. Preda se ista. Obračun ostaje zaokružen na dve decimale.

I u ovom slučaju akontacija mora da ostane zaokružena na dve decimale, pa se neće u potpunosti slagati sa predatim OPJ i OD prijavama. Nadamo se da ovo neće predstavljati problem.

VAŽNA NAPOMENA: Promena zaokruženja izaziva ponovno preračunavanje kolone „neoporeziv deo zarade za fond sati“. U najvećem broju slučajeva ovo ne bi trebalo da predstavlja problem jer se vrednost te kolone automatski računa, ali ako je korisnik vrednosti u toj koloni menjao ručno, promena tipa zaokruženja će da poništi tu promenu.

Takođe, NE PREPORUČUJEMO da više koristite opciju „Zaokruživanje iznosa poreza i doprinosa za OPJ i OD obrasce“. Ova opcija će biti uklonjena u sledećoj verziji programa.

Ono što je sreća da će ovi problemi postojati samo sada u prelaznom periodu.