Loading...
POČETNA2022-03-04T15:26:12+01:00

Obaveštenja

Proizvodi

Edicija Mali poslovni programi 2 (MPP2)

Edicija Mali poslovni programi 2 je kolekcija softverskih modula koji se bave različitim segmentima poslovanja, a koji se mogu integrisati u jedinstven poslovni sistem.
Sa tačke gledišta koncepcije je direktan naslednik Edicija Mali poslovni programi 1 koja je tokom nekoliko godina na tržištu uživala status najprodavanijeg softvera.
Segmenti poslovanja koji su pokriveni edicijom Mali poslovni programi su:

Licenciranje programa

 • Licenciranje softverskog paketa edicija „Mali poslovni programi“ verzija 2, vrši se po principu periodičnog iznajmljivanja.
 • Period licenciranja je godinu dana (od prvog dana sledećeg meseca od datuma uplate).
 • Plaćanje se vrši unapred za period od godinu dana.

Instalacija programa

 • Instalacija i obuka korisnika kao i pružanje usluga korisničke podrške PS.IT-a na licu mesta – kod krajnjeg korisnika nisu uključene u cenu softverskog paketa, već se ugovaraju po zahtevu i na poziv korisnika saglasno komercijalnim uslovima koje je utvrdio PS.IT.
 • Dopunski zahtevi korisnika koji podrazumevaju izmene, dopune i prilagođavanja funkcionalnosti programa specifičnim zahtevima korisnika se posebno razmatraju i dogovaraju između korisnika i PS.IT-a.

Nabavka programa

Za nabavku programa edicije Mali poslovni programi i dobijanje predračuna možete nam se obratiti putem telefona: 011/ 785-03-61 ili e-mail-a: prodaja@psit.rs , ili možete kontaktirati naše zvanične distributere za Vaš region.
Način plaćanja je avans 100% na tekući račun: 205-10374-06. Rok isporuke najkasnije 3 dana od dana uplate.
Instalaciju programa korisnik može preuzeti sa sajta PS.IT-a, dok licencu dobija na e-mail.

Obračun zarada i naknada – Total S

Total S je program PS.IT-a za obračun zarada, naknada i drugih primanja u koji su ugrađene godine iskustva u razvoju ovih vrsta programa.
Program je razvijan na osnovu uvida u proces rada velikog broja preduzeća i agencija kao i na osnovu sugestija korisnika.

Karakteristike modula

 • Jednostavan je za upotrebu i zahteva minimalnu obuku;
 • Sadrži sve zakonom zahtevane opcije i izveštaje, kao sve metode obračun koji se javljaju u praksi;
 • Baziran je na savremenim softverskim rešenjima, što ga čini pouzdanim i snažnim alatom u svakodnevnom radu;
 • Lako može da se integriše sa drugim programima iz PS.IT edicije Mali poslovni program 2, kao i sa softverima drgih proizvođača;
 • Osim licenci za korišćenje operativnog sistema, ne zahteva druge licence.

Načini obračuna zarada koje program poseduje

Program sadrži više različitih algoritama za obračun zarade koji pokrivaju sve načine računanja zarade sa kojim se susrećemo u praksi. Algoritmi za obračun zarade su:

 • Radna lista koja se bazira na ugovorenoj osnovnoj bruto zaradi i koja sadrži sve uobičajene tipove radnih sati (redovan rad, prekovremeni rad, bolovanje, godišnji odmor…)
 • Radna lista koja se bazira na ugovorenoj osnovnoj neto zaradi i koja sadrži sve uobičajene tipove radnih sati (redovan rad, prekovremeni rad, bolovanje, godišnji odmor…)
 • Radna lista kod koje je početna veličina ciljna bruto zarada za uobičajen radni učinak (osnovna zarada + minuli rad + regres + novčana naknada za topli obrok)
 • Radna lista kod koje je početna veličina ciljna neto zarada za uobičajen radni učinak (osnovna zarada + minuli rad + regres + novčana naknada za topli obrok)
 • Obračun doprinosa bez isplate zarade
 • Obračun doprinosa osnivača koji nisu zaposleni
 • Obračun zarade licima upućenim na rad u inostranstvo
 • Obračun lične zarade preduzetnika
 • Obračun naknade troškova zaposlenima (prevoz, službeni put…)
 • Obračun privremenih i povremenih poslova: za penzionere, za nezaposlena lica
 • Rad preko omladinske zadruge do 26 godina
 • Obračun naknada koje se refundiraju od države: bolovanje na teret fonda, porodiljsko odsustvo, isplata invalidima II ili III kategorije

Ostali obračuni koje program sadrži

Program sadrži obračune za sve vrste ugovora:

 • Autorski ugovor
 • Ugovor o delu
 • Dopunski rad
 • Stručno usavršavanje
 • Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora
 • Prihod sportista ili sportskih stručnjaka
 • Prihode od neregistrovane delatnost
 • Otkup poljoprivrednih proizvoda
 • Otkup sekundarnih sirovina
 • Nagrade licima koja nisu zaposlena kod isplatioca
 • Naknade troškova licima van radnog odnosa
 • Naknada hraniteljima
 • Učešće u dobiti zaposlenih
 • Pravo svojine, naslednik autorskog prava (obuhvata dve vrste prava: autorsko pravo i pravo industrijske svojine)

Izvoz podataka u elektronskom obliku

 • U programu je omogućeno kreiranje poreskih prijava, izvoz prijava u elektronskom obliku (xml fajl), kako bi se izvršila prijava preko portala Poreske uprave
 • Generisanje naloga za plaćanje koji nastaju na osnovu kreiranih obračuna i njihov izvoz u elektronskom formatu koje zahtevaju sve banke koje posluju u Srbiji
 • Slanje obračunskih listića u elektronskom formatu na mejl adresu
 • Izvoz i uvoz različitih podataka vezanih za isplate u Excel formatu

Upravljanje ljudskim resursima – Personal

Upravljanje ljudskim resurima se danas smatra jednim od najvažnijih segmenata upravljanja preduzećem i nije više u fokusu interesovanja samo najvećih kompanija.

Softversko rešenje PS.IT-a za upravljanje ljudskim resursima je savremeno rešenje bazirano na dugogodišnjem iskustvu u razvoju softvera za obračun zarada i naknada i na uvidu u izazove sa kojima se u segmentu upravljanja ljudskim resursima susreću preduzeća u svakodnevnom radu. Uzimajući u obzir da su potrebe, prioriteti i ciljevi različitih preduzeća bitno različiti, softver je koncipiran tako da obezbedi fleksibilnost prilikom uvođenja i sklabilnost u periodu eksploatacije.

Segmenti programa

 • Osnovni podaci o licima
 • Evidencija obuka, licenci, kao i posebnih znanja i veština
 • Evidencija odsustva lica sa posla
 • Definisanje organizacione šema
 • Zaduženje lica inventarom za ličnu upotrebu
 • Automatska obaveštenja korisnika programa o isteku ugovora, zdravstvene knjižice itd.
 • Kreiranje i štampa dokumenata (ugovori, aneski, rešenja, odluke …)
 • Izveštavanje i analiza
 • Izvoz podataka u elektronskom obliku

Opšte karakteristike programa

 • Prilagodljiv je potrebama korisnika
 • Jednostavan je za upotrebu i zahteva minimalnu obuku
 • Baziran je na savremenim softverskim rešenjima, što ga čini pouzdanim i moćnim alatom u svakodnevnom radu
 • Može da se integriše sa softverskim rešenjima PS.IT-a ili drugih proizvođаča softvera
 • Osim licenci za korišćenje operativnog sistema, ne zahteva druge licence.

Prilagodljivost programa

Softver za upravljanje resursima uvodi koncept šablona kojima se definišu skupovi podataka o licima, radnim mestima i organizacionoj šemi u skladu sa potrebama konkretnog korisnika. Kroz šablone se može bitno uticati i na način prikazivanja tih skupova podataka.

Softver se distribuira sa predefinisanim šablonom, tj sa predefinisanim skupom podataka i predefinisanim izgledom, koji se prilikom uvođenja mogu izmeniti u dogovoru sa korisnikom. Izmene šablona su moguće i u toku eksploatacije programa.

U radu sa dokumentima, softver za upravljanje ljudskim resursima se takođe oslanja na šablone (templejte) za dokumente. Pored predefinisanog skupa dokumenata, korisnik ima mogućnost kreiranja svojih šablona za postojeće tipove dokumenata ili potpuno nove tipove dokumenata.

U delu izveštavanja i analize, softver poseduje skup predefinisanih izveštaja i alate za aktivan rad korisnika sa podacima i generisanje „ad hoc“ izveštaja. Pored predefinisanih izveštaja, korisnik u procesu uvođenja ili tokom eksploatacije može dostaviti zahtev za dodatne izveštaje u skladu sa potrebama svog poslovanja.

Akcije su opcije koje podrazumevaju grupnu obradu podataka i/ili obradu koja se sastoji od više jednostavnih operacija a koje se izvršavaju u određenom redosledu. Neke akcije su predefinisane i distribuiraju se uz osnovnu instalaciju programa, ali se skup akcija može proširiti novim akcijama na zahtev korisnika.

Klijenti

Neki od naših klijenata su:

Prijatelji i partneri

Prijatelji i partneri:

Proverite zašto smo stekli poverenje više od 2500 korisnika širom Srbije

Go to Top