web analytics
Kreiranje obrazaca 1,2,3,4 i predaja Upravi za trezor
OBAVEŠTENJE vezano za kreiranje obrazaca 1, 2, 3, 4 i predaju Upravi za trezor

 

Uredbom objavljenom u Službenom glasniku RS, broj 76/2013 od 28.8.2103. godine, uređuje se izgled, sadržaj i način popunjavanja obrazaca, kao i način dostavljanja i obrade podataka koji se unose u Registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru, koji vodi ministarstvo nadležno za poslovne finansije – Uprava za trezor.

 

Podaci o zaposlenim, izabranim, postavljenim i angažovanim licima u javnom sektoru dostavljaju se Upravi za trezor u elektronskom obliku(XML formatu), i to:

- Obrazac 1 – podaci o zaposlenima na neodređeno i određeno vreme, izabranim i postavljenim licima;

- Obrazac 2 – podaci o angažovanim licima na osnovu ugovora;

- Obrazac 3 – podaci o angažovanim licima preko studentskih i omladinskih zadruga;

- Obrazac 4 - podaci o primanjima zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica.

 

Obrasci se Upravi za trezor dostavljaju do sedmog (7.) u mesecu za prethodni mesec, on line slanjem elektronskih XML poruka, prema:

  • Uputstvu o formatu i nameni poruke za elektronsku razmenu podataka u sistemu za Registar zaposlenih i
  • Korisničkom uputstvu za rad sa web aplikacijom za Registar zaposlenih,

koji se objavljuju na internet strani Uprave, u delu „Projekti trezora – Registar zaposlenih“.

 

Korisnici javnih sredstava, koji postoje na dan stupanja na snagu ove uredbe, zahtev za pristup Registru podnose nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor pisanim putem, najkasnije do 20.09.2013. godine, a podaci ove uredbe za prethodni mesec uneće se u Registar najkasnije do 30.09.2013. godine.

Korisnici javnih sredstava koji prvi put dostavljaju podatke Upravi za trezor, podatke za prethodni mesec dostavljaju u roku od deset dana od dana dodeljivanja pristupnog naloga za elektronski pristup bazi.

 

U skladu sa navedenom Uredbom, PS.IT je izvršio prilagodjavanje programa edicije „Mali poslovni programi“, verzija 2 (MPP2) i omogućio korisnicima automatsko kreiranje i izvoz obrazaca 1, 2, 3, 4 u XML formatu.

Obrasci 1-4 formiraju se u programu edicije MPP2 na osnovu podataka evidentiranih kroz modul za upravljanje ljudskim resursima – Personal i modul za obračun zarada i naknada - Total S i to:

- Obrazac 1, Obrazac 2, Obrazac 3 – formira se iz modula za upravljanje ljudskim resursima – Personal

- Obrazac 4 – formira se iz modula za obračun zarada i naknada - Total S.

 

Kreiranje obrazaca 1, 2, 3, 4 u ediciji MPP2 biće dostupno kroz redovne izmene programa koje će biti objavljene sredinom oktobra meseca 2013.